ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟ QUIZ


Διεξάγεται κάθε Σάββατο και Κυριακή.

1. ΤΙΤΛΟΣ
Ο τίτλος του Διαγωνισμού είναι: “ΡΑΔΙΟ QUIZ”
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που διαμένει νομίμως στην Ελλάδα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Αποκλείονται της συμμετοχής στο διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια, στον Ραδιοφωνικό Σταθμό και στην Εταιρεία .
3. ΕΠΑΘΛΟ
3.1 Ο νικητής λαμβάνει ως έπαθλο, το ποσό ή το δώρο που ανακοινώνεται κάθε ημέρα στον Ραδιοφωνικό Σταθμό από τον Παρουσιαστή, υπό την προϋπόθεση της τήρησης και συμμόρφωσης με το σύνολο των όρων της παρούσης.
3.2 Η απονομή του επάθλου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσης.
3.3 Το διατιθέμενο προς το νικητή εκάστοτε έπαθλο ανήκει στη Διοργανώτρια και διατίθεται στους νικητές από την ίδια, σύμφωνα με τις οδηγίες της και ανήκει σε τρίτους και η Διοργανώτρια θα δώσει τις ανάλογες οδηγίες προς τους νικητές για την ανάληψή του.
3.4 Διευκρινίζεται ότι τα έπαθλα παρέχονται αιτία προκηρύξεως και κατά κανένα τρόπο εξ άλλης αιτίας, ιδίως όχι αιτία δωρεάς.
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
4.1 Πρόκειται για έναν μουσικό διαγωνισμό, όπου η Διοργανώτρια επιλέγει έναν τραγουδιστή-τραγουδίστρια-ηθοποιό, του οποίου το ακριβές ονοματεπώνυμο θα είναι και το ζητούμενο. Κατά την διάρκεια της εκπομπής-διαγωνισμού ακούγονται τραγούδια μόνο από τον ζητούμενο καλλιτέχνη για να τον αναγνωρίσει το κοινό καθώς και ηχογραφημένα παραδειγματικά τηλεφωνήματα. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται μέσω τηλεφωνικής κλήσης σε γραμμή αυξημένης χρέωσης της οποίας η ζώνη επιλέγεται από τον Παρουσιαστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.7 της παρούσης.
Νικητής του διαγωνισμού είναι αυτός που γνωρίζει τον καλλιτέχνη αλλά είναι και ο ταχύτερος σε μία διαδικασία πληκτρολόγησης.
4.2 Ο συμμετέχων, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής του κλήσης καλείται μέσω του ηχογραφημένου μηνύματος που ακούει, να πληκτρολογήσει όσο πιο γρήγορα μπορεί έναν αριθμό από το 0 έως και το 9 που θα του ανακοινωθεί, και αμέσως μετά να πει το όνομα και το επίθετο του τραγουδιστή-τραγουδίστριας-ηθοποιού του Διαγωνισμού. Αν ο συμμετέχων κάνει οποιοδήποτε λάθος στην πληκτρολόγηση, τότε το σύστημα του δίνει νέα προσπάθεια και του ανακοινώνεται νέος αριθμός. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τότε το σύστημα αυτόματα του ανακοινώνει αν στη συγκεκριμένη στιγμή είναι ο πιο γρήγορος της ή όχι. Επίσης τον ενημερώνει στην περίπτωση που είναι ο πιο γρήγορος πως η κατάσταση του μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή μέχρι το τέλος της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή αν είναι ο ταχύτερος ή όχι, το σύστημα του ζητάει να ηχογραφήσει τα στοιχεία του (όνομα, περιοχή και κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας ), ώστε αν χρειαστεί, να καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί του μετά το πέρας του διαγωνισμού. Το σύνολο των πληροφοριών που δίδει ο συμμετέχων καταχωρείται ηλεκτρονικά.
4.3 Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δώσει ανεπαρκώς, ελλιπώς, εσφαλμένως τα ανωτέρω στοιχεία ή κατά τρόπο μη ευκρινώς ηχογραφημένα, τότε αυτός αποκλείεται.
4.4 Στο τέλος του διαγωνισμού, ο Παρουσιαστής επικοινωνεί με τον ταχύτερο της διαδικασίας. Αν η επικοινωνία δεν καταστεί εφικτή, τότε νικητής του διαγωνισμού είναι ο αμέσως επόμενος ταχύτερος κοκ.
4.5 Σε κάθε εκπομπή δύναται να εξελιχθούν πάνω από ένας διαγωνισμοί, γεγονός που εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας και ανακοινώνεται από τον Παρουσιαστή της εκπομπής. Οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν μέρος στους διαγωνισμούς, σύμφωνα με τις κάθε φορά οδηγίες τον Παρουσιαστή, είτε αυτές αφορούν στον τρόπο συμμετοχής τους είτε στο έπαθλο.
4.6 Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των τηλεφωνικών κλήσεων ανά συμμετέχοντα. Κάθε τηλεφωνική κλήση από τον ίδιο χρήστη θεωρείται ως ξεχωριστή προσπάθεια.
4.7 Όλοι όσοι επιλέγουν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό από σταθερό τηλέφωνο, επιβαρύνονται με το ποσό των 1,48 €/λεπτό, ενώ όσοι επιλέγουν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό από κινητό τηλέφωνο, επιβαρύνονται με το ποσό των 1.57 €/λεπτό (οι παραπάνω τιμές είναι συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Σύμφωνα με την παρ.4.1 ο Παρουσιαστής έχει το δικαίωμα επιλογής διαφορετικής ζώνης χρέωσης για την διεξαγωγή ενός Διαγωνισμού. Σ αυτήν την περίπτωση όλοι όσοι επιλέγουν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό από σταθερό τηλέφωνο, επιβαρύνονται με το ποσό των 2,46 €/λεπτό, ενώ όσοι επιλέγουν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό από κινητό τηλέφωνο επιβαρύνονται με το ποσό των 2,69 €/λεπτό (οι παραπάνω τιμές είναι συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Σε κάθε Διαγωνισμό χρησιμοποιείται μία ζώνη χρέωσης από την αρχή έως το τέλος αυτού. Διευκρινίζεται πως στην περίπτωση που η διαδικασία εκτείνεται συνδυαστικά ή μεμονωμένα σε εύρος ημερών, νικητής ορίζεται ο χρήστης που είναι γρηγορότερος από το χρονικό εύρος που έχει οριστεί από τον Παρουσιαστή κατά την διάρκεια του ραδιοφωνικού προγράμματος. Στη περίπτωση αυτή η κατάσταση του χρήστη όπως αυτή ορίζεται από το τηλεφωνικό σενάριο δεν τον καταστεί απαραίτητα νικητή δεδομένου ότι ο νικητής όταν η διαδικασία εκτείνεται συνδυαστικά αναδεικνύεται από το εύρος των ημερών που έχει οριστεί.
5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
5.1 . Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται ως εξής : Ο Παρουσιαστής στην αρχή της εκπομπής ανακοινώνει την ημέρα της ανάδειξης του νικητή με τον πιο γρήγορο χρόνο. Εάν η ανάδειξη γίνει την ίδια μέρα, το όνομα του νικητή ανακοινώνεται στο τέλος της εκπομπής.
5.2 . Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. έκτακτα γεγονότα, γεγονός ανωτέρας βίας κ.λ.π.) ματαιωθεί ή αναβληθεί η ραδιοφωνική μετάδοση του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες του Διαγωνισμού της ημέρας εκείνης συμμετέχουν αυτοδικαίως κατά την μετάδοση του αμέσως επόμενου της ματαίωσης/ αναβολής επεισοδίου του Διαγωνισμού.
5.3 Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να μεταβάλλει κατά την κρίση της τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού. Το κοινό θα ενημερώνεται για τις αλλαγές αυτές, με κάθε πρόσφορο μέσο από τον Παρουσιαστή.
6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ
Σχετκά με την μέθοδο με την οποία αναδεικνύεται ο πιο γρήγορος συμμετέχων, δημιουργείται εγγραφή του ακριβή χρόνου, που ανοικοινώθηκε ο αριθμός που πρέπει να πληκτρολογήσει ο συμμετέχων και ο ακριβής χρόνος που ο συμμετέχων πληκτρολόγησε τον αριθμό που του ζητήθηκε. Η διαφορά των δύο αυτών χρονικών στιγμών, είναι η αντίδραση-ταχύτητα του κάθε παίκτη με ακρίβεια millisecond. Ρητά διευκρινίζεται, πως στην περίπτωση που αναδειχθούν ως οι πιο γρήγοροι με τον ακριβώς ίδιο χρόνο περισσότεροι από ένας συμμετέχοντες, τότε μοιράζονται σε ίσα μέρη, τα ίδιο έπαθλο. Η ανακοίνωση του ονόματος του αναδειχθέντος νικητή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 9.
7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΑΘΛΟΥ
7.1 Το είδος του επάθλου είναι το οριζόμενο ανωτέρω υπό τον όρο 3 της παρούσας.
Διευκρινίζεται ότι, τα έπαθλα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο κοινό μέσω των αναφορών του Παρουσιαστή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ρητά αναφέρεται ότι, οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την παραλαβή του επάθλου ή οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την αξιοποίηση του (π.χ. τέλη κυκλοφορίας τροχοφόρου κλπ), καθώς επίσης και τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου τον νικητή.
7.2 Τα έπαθλα, είτε ανήκουν στη Διοργανώτρια, είτε διατίθενται από τρίτους για τους σκοπούς του διαγωνισμού, παραλαμβάνονται από τους νικητές σύμφωνα με τις οδηγίες που θα τους δοθούν από το αρμόδιο τμήμα της Διοργανώτριας, με το οποίο οι νικητές οφείλουν να επικοινωνήσουν το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ανάδειξή τους.
7.3 Μετά την απονομή του επάθλου στο νικητή, η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος του νικητή ή σε βάρος τρίτου, όπως σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης. Ιδίως για έπαθλα που διατίθενται από τρίτους, η ευθύνη της Διοργανώτριας εξαντλείται, στην καθοδήγηση των νικητών για την ανάληψη του σχετικού επάθλου από τον εκάστοτε χορηγό του επάθλου, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δώσει οι τελευταίοι στον Ραδιοφωνικό σταθμό.
7.4 Όποια τυχόν κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά την παραλαβή του επάθλου, επιβαρύνουν αποκλειστικά το νικητή.
7.5 Σε περίπτωση που το προκηρυχθέν έπαθλο είναι σε είδος, τότε αυτό αποδίδεται πάντοτε στο συγκεκριμένο είδος στο νικητή και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με άλλο είδος, ούτε δίδεται η αξία του σε χρήμα, ή άλλως.
7.6 Επί ανηλίκων νικητών για την απόκτηση του επάθλου, απαιτείται η συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτού ή η συγκατάθεση του κηδεμόνα τους.
7.7 Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων αναδείξεως του χρήστη ως επιτυχόντος / νικητή, ή για οποιοδήποτε λόγο αποποιηθεί το έπαθλο, ή δεν το διεκδικήσει σε διάστημα ενός (1) μηνός από την ανάδειξή του ως νικητή, τότε η Διοργανώτρια, ή η εταιρεία που διαθέτει το έπαθλο, έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την απόδοσή του και να το διαθέσει κατά την κρίση της.
7.8 Όταν το έπαθλο αφορά χρηματικό ποσό, ο νικητής δύναται να το παραλάβει, υπό την προϋπόθεση τήρησης των προβλεπομένων στον όρο 7.3. της παρούσας, μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την ανάδειξή του ως νικητή. Δύναται δε να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά απευθυνόμενος στο τηλέφωνο 210 4061702.
8. ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ
Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει την προκήρυξη ή να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο της παρούσας προκήρυξης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί σχετική δημοσίευση και πρόσφορη γνωστοποίηση προς το κοινό. Κάθε τέτοιου είδους ανάκληση ή μεταβολή δεν εφαρμόζεται στα πρόσωπα που συμμετείχαν προ της ως άνω δημοσίευσης / γνωστοποίησης της. H Διοργανώτρια και η Εταιρεία, δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στην υπηρεσία, που είτε οφείλονται σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία), είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού. H Διοργανώτρια και η Εταιρεία, επιπλέον δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, σε περίπτωση που ο χρήστης για οποιοδήποτε λόγο δεν κάνει σωστή χρήση της υπηρεσίας σύμφωνα με το σενάριο αυτής, το κείμενο του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα. Αν για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Διοργανώτριας ή και της Εταιρείας - όπως λάθος ή ημιτελή στοιχεία ή στοιχεία που για όποιους τεχνικούς, τηλεπικοινωνιακούς ή άλλους λόγους δεν ηχογραφήθηκαν από το χρήστη σωστά ή ευήκοα - η αποδελτίωση των στοιχείων των συμμετεχόντων δεν καταστεί εφικτή, τότε η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά και κατά την κρίση της το δικαίωμα να προχωρήσει στον επόμενο σε σειρά ταχύτερο χρήστη.
9. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Τα ονόματα των νικητών του Διαγωνισμού ανακοινώνονται κατά τη διάρκεια του Ραδιοφωνικού προγράμματος, από τον Παρουσιαστή, η οποία και διατηρεί ρητά το δικαίωμα να γνωστοποιεί τους νικητές που κερδίζουν τα έπαθλα. Ο λόγος της δημοσιοποίησης των στοιχείων του εκάστοτε νικητή και της ζωντανής τηλεφωνικής σύνδεσης μαζί του, διαφυλάσσει το αδιάβλητο του Διαγωνισμού έναντι των τρίτων. Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα μη απόδοσης του επάθλου στον νικητή, εάν αυτός αρνηθεί τα οριζόμενα στον όρο 9.1.
10. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
10.1 Κάθε συμμετέχων της υπηρεσίας με την κλήση του τηλεφωνικού αριθμού και συμμετοχής του στο Διαγωνισμό θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού.
10.2 Απλά αντίγραφα της παρούσας προκήρυξης διατίθενται ελεύθερα στο κοινό, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, από τα γραφεία της Διοργανώτριας, οδός Χρυσοστόμου Αθηνών, αρ. 16, Τ.Κ. 18755 Κερατσίνι, η ίδια δε προκήρυξη έχει δημοσιευθεί μέσω του site του ραδιοφωνικού σταθμού, όπου και θα παραμείνει αναρτημένη καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, όπως και οι τυχόν τροποποιήσεις της.
10.3 Η συμμετοχή εις την παρούσα προκήρυξη, διέπεται πλέον υπό του παρόντος κανονισμού, ο οποίος εφαρμόζεται επί του συνόλου των συμμετεχόντων εξυπακουόμενης της γνώσης και πλήρους και ανεπιφύλακτου αποδοχής των όρων του κανονισμού τούτου, του οποίου το πρωτότυπο ευρίσκεται κατατεθειμένο στην Συμβολαιογράφο κα Πολιτάκη – Παπαδημητρίου Αικατερίνη Γ. που βρίσκεται στον Πειραιά επί της οδού Αλκιβιάδου 121-123 .
ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
website hits counter